Film i Sörmland beviljar stöd till utveckling och produktion av kort- och dokumentärfilm. Vårt stöd riktar sig i första hand till unga och/eller oetablerade filmskapare över 18 år bosatta i Sörmland och kan bestå av professionell coaching, lån av teknik eller kontanta medel. 

Förslag på arbetsgång

Idéstadiet - använd oss som bollplank

Manusskrivande - få återkoppling på ditt manus

Förproduktion - få hjälp med att hitta rätt personer för olika funktioner

Inspelning - låna teknik samt få nyttiga tips

Redigering - låna teknink samt få återkoppling på ditt arbete

Distribution - få hjälp med att hitta möjligheter att nå ut med din film

Om du beviljas filmstöd
Då skall det tydligt framgå i filmens för- eller efter text att stöd erhållits av Film i Sörmland

En kopia av den färdiga filmen skall lämnas till Film i Sörmland

Film i Sörmland har rätt att använda och visa filmen i icke-kommersiella sammanhang

Villkor
Den som beviljas teknikstöd från Film i Sörmland ska du ha fyllt 18 år och bedömas lämplig att hantera inspelnings- och redigeringsutrustningen.

Teknikstödet innebär kostnadsfri tillgång till den inspelnings- och redigeringsteknik som Film i Sörmland äger och disponerar för utlån.

Den som beviljas teknikstöd är personligen ansvarig för den lånade tekniken och blir ersättningsskyldig för utrustning som skadats eller saknas.

Filmaren hämtar och lämnar själv tekniken hos Film i Sörmland enligt överenskommelse.